Dům přírody Poodří

Dům přírody Poodří (DPP), projekt návštěvnického centra, na jehož přípravě již několik let pracujeme, se konečně začíná realizovat. V těchto dnech již začaly probíhat práce na všech částech tohoto zajímavého a přínosného projektu a do konce tohoto roku by měl být celý projekt dokončen. Celkové

 

Dům přírody Poodří (DPP), projekt návštěvnického centra, na jehož přípravě již několik let pracujeme, se konečně začíná realizovat. V těchto dnech již začaly probíhat práce na všech částech tohoto zajímavého a přínosného projektu a do konce tohoto roku by měl být celý projekt dokončen. Celkové náklady na tuto akci jsou 8,3 mil. Kč.

Co je vlastně DPP?

Cílem projektu je vybudování interaktivního a atraktivního návštěvnického centra. Hlavním posláním tohoto centra je kultivovat vztah člověka k přírodě tak, aby cítil potřebu ji chránit a pečovat o ni. 

Projekt je rozdělen na tři části: 

 

1/ Vnitřní expozice

 

Interaktivní expozice DPP bude realizována v přízemí centrálního objektu (památkově chráněného barokního objektu z roku 1737), na kterém budou provedeny nutné opravy. Expozice přiblíží specifické podmínky údolní nivy řeky Odry. Hravými formami bude zdůrazněn především význam vody v krajině a působení vody na ekologii krajiny a její diverzitu v kontextu jejího kulturního vývoje. Projekt má ambici názornými a vizuálně poutavými prostředky vysvětlit, proč je přírodě blízký vodní režim základem pro tvorbu zdravé a bezpečné krajiny s bohatou biodiverzitou. Za tímto účelem bude expozice vybavena audiovizuální technikou, jejíž projekce a programy budou provázány s dioramaty, vystavenými přírodninami a herními prvky.

 

2/ Venkovní expozice

 

Hlavní atraktivitou venkovní expozice DPP je tůň a model vodního toku. Bude vybudován v návaznosti na vnitřní expozici v zahradní části areálu a doplněn řadou hravých prvků s tématikou zoologie, geologie a botaniky (čapí hnízdo, bobří hráz, siluety ptáků, bylinná zahrádka, geoparčík, atd). V rámci venkovní expozice bude vybudován nový bezbariérový vstup do areálu a odpočinkový kout pro návštěvníky.

 

3/ Přístavba – víceúčelový sál

 

Třetí aktivitou projektu je přestavba stávající provozní budovy stanice s cílem vybudování víceúčelového sálu s kapacitou cca 50 osob. Jde o objekt v těsném sousedství centrální budovy, jehož přestavba je bez nároků na další zábor ZPF, respektuje ekologické požadavky na provoz a má bezbariérový vstup. Tento sál bude vybaven audiovizuální technikou a nezbytným provozním zázemím. Sál bude sloužit k prezentaci ekoprogramů, přednáškám, výstavám a seminářům.

Převážná část tohoto projektu bude financována z prostředků SFŽP a EU. Náš podíl spolufinancování je ve výši 10% celkových nákladů.

 

Dát dohromady tak velký objem finančních

prostředků je pro nás dost obtížný úkol. Se spolufinancováním nám pomáhá jednak Moravskoslezský kraj, jednak Povodí Odry.

 

I tak ale zůstává dost velká částka, kterou musíme zajistit z vlastních zdrojů. Proto nám velmi  pomohla částka, kterou jsme získali v rámci spoludědictví po panu Vladimíru Kikalovi z Kujav. Pan Kikal si na nás vzpomněl ve své závěti a umožnil nám tak zvládnutí této velké investice. Mrzí nás, že jsme neměli možnost mu za tento jeho velký a ušlechtilý dar poděkovat osobně – o závěti jsme se dozvěděli až po jeho smrti. Rádi bychom mu tedy alespoň takto dodatečně moc poděkovali. Část jeho majetku bude díky Domu přírody Poodří sloužit široké veřejnosti a snad pomůže alespoň trochu zlepšit vztah lidí k přírodě. Myslíme si, že by ho snad takovéto využití jeho majetku potěšilo.

 

Více se o projektu Dům přírody Poodří dozvíte zde:

http://www.csopnj.cz/images/csopnj/pdf/Poodri_realizace_domu_prirody.pdf

 

V době realizace bude na nějakou dobu omezen přístup pro návštěvníky, ale v příštím roce jim to bude bohatě vynahrazeno zajímavými expozicemi.

 

 

 

 

V Bartošovicích dne 8.8.2013

 

Petr Orel