Zahájení projektu „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice“

ZO ČSOP Nový Jičín se již řadu let dlouhodobě a intenzivně věnuje ochraně přírody, především pak ochraně volně žijících živočichů. To dokládá mimo jiné také to, že již 20 – tým rokem provozujeme záchrannou stanici v Bartošovicích a také řešíme záchranné projekty zaměřené

ZO ČSOP Nový Jičín se již řadu let dlouhodobě a intenzivně věnuje ochraně přírody, především pak ochraně volně žijících živočichů. To dokládá mimo jiné také to, že již 20 – tým rokem provozujeme záchrannou stanici v Bartošovicích a také řešíme záchranné projekty zaměřené na ochranu a posílení, či znovuzaložení populací sýčka obecného, sovy pálené nebo orla skalního.

 

Sýček obecný – nejohroženější druh sovy v Evropě 

 

Financování těchto ochranářských aktivit je velmi náročné a obtížné, podpora ochrany přírody ze strany státu v posledních dvou letech dramaticky klesla. K dnešnímu dni bylo přijato do péče záchranné stanice již téměř 14 tis. živočichů, přičemž v posledních letech přijímáme do péče více než 1000 zvířat ročně.

 

Pro naši nevládní organizaci je pak obrovskou pomocí a určitou jistotou do budoucna úspěšné předložení projektu

 „Druhová ochrana přírody v podmínkách záchranné stanice“ do Programu švýcarsko – české spolupráce, jejichž administrátorem je Nadace Partnerství.

 

www.nadacepartnerstvi.cz 

www.swiss-contribution.cz  

 

 

 

Podpořeno z Programu ššvýcarsko-české spolupráce

 

Maximální výše schválené podpory činí 1.750.723,- Kč a je rozložena na období 7/2011 – 6/2013. To nám umožňuje částečné krytí provozních výdajů záchranné stanice i pokračování v realizaci záchranných programů již zmíněných kriticky a silně ohrožených druhů. Velmi důležité pak je, že nám umožňuje také vytvořit prostor pro zpracování a realizaci cílené strategie v zajištění dlouhodobého financování těchto aktivit. Jedním z nosných úkolů projektu je nejen vypracovat, ale i nastartovat intenzivní systém práce s dárci a sponzory tak, aby byla zajištěna udržitelnost ochranářských činností  i v dalších letech.

 

Text: Petr Orel

Foto: Petr Orel