Zahájení projektu „Vzdělávání v oblasti životního prostředí formou e-learningu“

Dne 1.7.2013 bude zahájen Záchranné stanici v Bartošovicích projekt

„Vzdělávání v oblasti životního prostředí formou e-learningu“. Cílem

tohoto projektu je usnadnit žákům ZŠ a SŠ pochopení procesů v přírodě

formou e-learningu a kontaktu s živou přírodou jednak v areálu záchranné

Dne 1.7.2013 bude zahájen Záchranné stanici v Bartošovicích projekt „Vzdělávání v oblasti životního prostředí formou e-learningu“. Cílem tohoto projektu je usnadnit žákům ZŠ a SŠ pochopení procesů v přírodě formou e-learningu a kontaktu s živou přírodou jednak v areálu záchranné stanice, jednak přímo v terénu během navazujících tematických terénních exkurzí. Samotná výuka programů bude probíhat ve výukovém sále, který bude vybaven potřebnou technikou pro tento způsob výuky a v expozicích v areálu záchranné stanice vč. expozice živých zvířat. U některých programů ještě navíc v terénu. Inovativní je právě interaktivní forma výuky spojená s prostředím záchranné stanice s využitím živých zvířat a různých druhů přírodnin a nejnovější techniky, tak aby tato výuka byla pro dnešní děti co nejpřístupnější. Dalším cílem je zvýšit kvalitu výuky v předmětech přírodovědného zaměření (vlastivěda, prvouka, přírodověda, bilologie) a ke zvýšení motivace dětí dále se v tomto oboru vzdělávat. Těchto cílů bude dosaženo vytvořením interaktivních výukových ekoprogramů. Jedná se o soubor výukových programů, které budou směřovány k těmto 8 konkrétním tématům: Ptáci na poli, v lese, u vody, Ptáci a jejich potrava, Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?, Od vajíčka k mláděti, Šelmy malé i velké, Člověk a zvíře, Rok u rybníka (v lužním lese) – terénní exkurze, Návrat orla skalního do ČR. Děti se seznámí s některými možnostmi praktické pomoci volně žijícím živočichů (stavba budek a krmítek, atd.). Neposledním cílem tohoto projektu je kultivovat vztah dětí k přírodě tak, aby cítily potřebu ji chránit a pečovat o ni. Cílovou skupinou jsou děti z MSK, který je průmyslově nejvíce zatíženou oblastí ČR. Tyto děti budou životní prostředí našeho regionu ovlivňovat v největší míře. Zvolené interaktivní metody povedou k pozitivnímu směřování životních postojů a návyků týkajících se ochrany přírody a krajiny.

Důležité je propojení prostředí záchranné stanice a dalších expozic v areálu s využíváním vyspělé interaktivní techniky a praktickými zkušenostmi z oblasti ochrany přírody. Přidanou hodnotou je bezesporu prostředí, ve kterém se budou výukové programy realizovat, což je záchranná stanice pro volně žijící živočichy. Děti budou moci některé přírodniny "osahat" a uvidí přímo v reálu provádění ochrany přírody (např. instalace ptačích budek a dalších prvků usnadňují život zvířat v krajině). Řadu druhů živočichů a rostlin, o kterých se učí, uvidí zblízka. Inovativní je forma výuky, kdy bude dětem umožněno pracovat s moderní technikou a vedle toho zároveň s reálnými přírodninami (hnízda, vejce ptáků, peří, drobní vodní živočichové a rostliny, atd.). Vše bude také doplněno, tam kde to je možné, konkrétními zvuky a hlasy zvířat o kterých bude výuka probíhat. Při této formě výuky počítáme s přímým zapojením dětí a to jak při praktické výrobě některých předmětů (např. ptačích budek), tak při vlastním ovládání a směřování interaktivního programu (pomocí dotykových ploch, hlasovacího zařízení a další techniky). Celá výuka bude spíše připomínat hru do které budou všechny děti zapojeny.

Jako nezisková organizace nedisponujeme potřebným množstvím financí na realizaci takovéhoto projektu. Proto jsme rádi, že k realizaci tohoto zajímavého a přínosného projektu může dojít díky podpoře z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V Bartošovicích dne 26.6.2013

Petr Orel

předseda ČSOP ZO Nový Jičín

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR