Čáp z Příbora

Mediálně sledovaná kauza postřeleného čápa bílého na k.ú. města Příbor se z hlediska policejního vyšetřování odkládá. V těchto dnech jsme v tomto smyslu obdrželi Usnesení Policie ČR. Dlužno dodat, že zjistit v těchto případech pachatele je nesmírně obtížné. Čáp zůstává nadále v naší péči, rozsáhlé zranění se hojí velmi pomalu, vyžádá si ještě několik týdnů, nicméně pokroky jsou patrné. Bohužel už nikdy nebude stoprocentně létat a zůstane v lidské péči.

P O L I C I E  Č E S K É  R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-95550-29/TČ-2023-070481 Nový Jičín 30. května 2023
Počet stran: 2
302.5072.85556717

U S N E S E N Í
Podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu policejní orgán územní odbor Nový Jičín, oddělení
hospodářské kriminality, Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín o d k l á d á
trestní věc podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat podle § 302/1 trestního zákoníku, kterého
se měl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 6.4.2023 v době od 08:23 hod do 08:32 hod.
v okolí města Příbor postřelil nezjištěnou střelnou zbraní samce ohroženého druhu čápa podle
přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterému tímto způsobil tříštivou frakturu pravé pažní kosti
prozatím bez úhynu. Neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání…….