Proč NE rozhledně na Svinci

rozhledna

Kopec Svinec se svou nadmořskou výškou 547m má bezesporu svůj genius loci. Je to úžasné místo, kde se člověk může zasnít, vychutnat si klid, rozhlédnout do nádherné okolní krajiny a především v jarním období i vnímat nádheru zdejší květeny. V těchto souvislostech také naše ochranářská organizace podporovala a svým způsobem i podnítila záměr na vybudování jakéhosi informačního bodu na Svinci v podobě vyvýšeného dřevěného pódia, po jehož obvodu by byly vhodnou formou graficky znázorněny a popsány vrcholy hor v dohledové vzdálenosti. Mělo jít podestu o průměru cca 2 m, s výškou nejvýše do 160 cm, která by současně sloužila jako lavička . Tedy určitě nic velkého, jen místo pro krátký odpočinek, rozhlédnutí se po okolní krajině a doplnění informací pro návštěvníky. Jsou samozřejmě ještě šetrnější řešení v návaznosti na dochované hodnoty tohoto velmi přírodovědně a krajinářsky cenného území. Město Nový Jičín přichází v současné době se záměrem vybudování rozhledny na Svinci, podle návrhu architektů Darji Štursové a Ondřeje Kafky. Naše organizace s tímto zásadně nesouhlasí. Považujeme návrh za necitlivý, architektonicky nevhodný a cizorodý krajinný prvek zasazený do výjimečného území z hlediska přírodního i krajinného. Zájmová plocha je součástí přírodní rezervace „Svinec“, která byla vyhlášená v prosinci 1994 pro ochranu mimořádně cenných botanických společenstev ( např. vstavač bledý, vstavač mužský, hořec křížatý, hořec brvitý), a současně je zde potvrzen i výskyt vzácných a ohrožených druhů bezobratlých. Územní ochrana této lokality je proto nanejvýš žádoucí. Jsme přesvědčeni, že není v zájmu ochrany přírody a krajiny, tedy v celospolečenském zájmu, na dané lokalitě zvyšovat turistickou atraktivitu a tím i návštěvnost lokality. Zvýšení návštěvnosti vždy vede v podobných lokalitách k negativnímu dopadu na živou přírodu. Nutno podotknout, že stávající návštěvnost nijak lokalitu neohrožuje. Snad tím hlavním argumentem proč ne rozhledně je, že i bez ní jsou ze Svince viditelné všechny horské vrcholy v okolí, vyhlídka, či rozhledna není tedy v daném případě potřebná a nijak výhled nezlepší.

 

Text: P. Orel