Projekt Monitoring vybraných druhů ptáků – Tisková zpráva

Projekt řešil telemetrické sledování 12-ti, resp. 13-ti exemplářů zvláště chráněných druhů ptáků, chovanců přijatých v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 do záchranné stanice v Bartošovicích či jiné záchranné stanice v rámci Národní sítě záchranných stanic ČR. V jednom případě šlo tako o jestřába lesního přijatého již v roce předcházejícím. V daném případě byl proces rehabilitace několikaměsíční a tak možnost vypuštění připadla až na období roku 2020. Všem 13-ti vybraných jedincům bude instalována vysílačka na systému GPS/GMS, šlo o vysílačky od české firmy Anitra. 12 ks vysílaček bylo „klasických“ tedy ten typ, který se připevňuje s pomocí teflonových pásek na záda, případně na pánev, v jednom případě šlo o instalaci nožní vysílačky, tu jsme vyzkoušeli na jednom exempláři čápa bílého.

Druhovou skladbu ptáků vhodných pro využití v projektu nebylo možné nějak zásadně ovlivnit, ta byla odvislá od příjmů pacientů z přírody a při jeho zpracování jsme mohli vycházet orientačně pouze z druhového složení příjmů v minulých letech. Předpokládaná byla instalace vysílaček především na některé druhy dravců, čápy, což se také v průběhu projektu potvrdilo. Druhové složení bylo následující: 2ex. jestřáb lesní, 2 ex. moták pochop, 1ex. orel křiklavý, 2 ex. výr velký, 1 ex, puštík bělavý, 2 ex. čáp černý, 3 ex. čáp bílý. Mimo projekt byla dále sledován jeden exemplář volavky popelavé (nejde o zvláště chráněný druh). Do projektu bylo zapojeno více odchovaných jedinců než jsme předpokládali ( 5 ex. – čáp černý- 2, čáp bílý-2, puštík bělavý – 1), což bylo dáno tím, že příjem vhodných „pacientů“ v loňském roce byl citelně omezený, přičemž tento faktor jsme nemohli nijak ovlivnit.

Po vypuštění jedinců zařazených do projektu jsme jednou denně (od častějšího sledování jsme upustili, jednak z důvodu šetření energie v bateriích vysílaček a jednak z finančních důvodů, čím častější lokace, tím je dražší provoz vysílačky) zaznamenávali jejich lokaci a pohyb v terénu. V souladu s projektem byl dále prováděn dle potřeby a časových možností monitoring v místech pohybu sledovaných jedinců, v několika případech se podařilo přímé pozorování sledovaných jedinců a získání tak dalších informací. Takovýto monitoring se u jednotlivých exemplářů neprováděl zpravidla častěji jak 1x do měsíce. Monitoring označených jedinců samozřejmě nekončí uzavřením projektu k 31.12 2020, bude realizován i několik následujících let. Přičemž záleží na řadě okolností, především zda bude sledovaný exemplář „přežívat“ a pak samozřejmě na životnosti instalovaných vysílaček. Je předpoklad, že bude možné v některých případech zjistit i držení stálého, domovského teritoria, zahnízdění, získání údajů z hnízdní bionomie a pod.

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“