Stručná rekapitulace aktivit v roce 2018

Uplynulý rok 2018 byl rokem, kdy jsme oslavili 35. výročí vzniku naší záchranné stanice v Bartošovicích, je to nejstarší zařízení toho druhu ve střední Evropě. Rok to byl opět rekordní, co se týká příjmů pacientů do naší záchranné stanice. V jeho průběhu jsme přijali 1968 živočichů, šlo o exempláře 119 druhů. Oproti roku 2017 je to nárůst o 17 %. Jde o rekord, který nás nikterak netěší.
Z tohoto počtu bylo 1934 volně žijících živočichů 111 druhů. Savců bylo 749 ex. 19 druhů, ptáků 1182 ex. 89 druhů, plazů 3 ex. 3 druhů. Nejčastěji přijímanými druhy jsou: ježek západní (446), poštolka obecná (168), rorýs obecný (138), kos černý (124), zajíc polní (83), veverka obecná (58), holub hřivnáč (56), drozd zpěvný (50), netopýr pestrý (39), káně lesní (34). Těchto 10 druhů tvoří 61,64 % všech příjmů. Nově přijatými druhy byli hryzec vodní a ořešník kropenatý.
U některých relativně běžných druhů došlo v porovnání s rokem 2017 k výraznému navýšení nebo naopak snížení počtu. Drozd zpěvný 2017 – 16 ex. /2018 – 50 ex., hrdlička zahradní 16/30, vrabec domácí 16/30, kavka obecná 11/21, čáp bílý 10/20, kalous ušatý 28/12. Pokles přijatých kalousů ušatých a puštíků obecných je způsoben hlavně poklesem počtu mláďat – kalous 17/5, puštík obecný 8/3. Snížení počtu mláďat u těchto nejběžnějších druhů sov zcela jistě také souvisí se skutečností, že jsme již dlouhá léta nezaznamenali tzv. myší rok, kdy dochází ke gradaci populace hraboše polního.

Nejčastějším důvodem příjmu jsou nálezy nesamostatných mláďat (1040 ex.,53,8%). Úrazy (594 ex) tvoří 30,71 % příjmů. Nejčastější jsou nespecifikovaná pohmoždění po nárazech a fraktury z nejasné příčiny (290 ex. / v roce 2017-270), doprava (81/55), popálení ptáci (59/67), poranění jiným zvířetem (106/106). Je pravděpodobné, že velká část z kategorie: „Fraktury z neznámých příčin“ a „pohmoždění“ spadá do střetů s dopravními prostředky. Jde tedy o zcela nejvýznamnější příčinu úrazu. Ptáků popálených elektrickým proudem bylo 59. V porovnání s rokem 2016 (74 ex) a 2017 (67) jde o další pokles. Klesl i počet popálených poštolek obecných (40/52) a znamená to, že poštolka stále tvoří rozhodující část popálených ptáků. Letos 67,8 % ze všech popálených ptáků.
Za největší úspěch uplynulého roku pak považujeme úspěšné vypuštění orlice Toničky, kterou jsme vypustili po čtyřleté rehabilitaci po vážném postřelení z brokové zbraně. Pět měsíců po jejím vypuštění už můžeme konstatovat, že orlice, která je pravidelně monitorována, zvládla svůj návrat do volné přírody.
Za velký ochranářský i ornitologický úspěch pak považujeme nález hnízdiště orla křiklavého na území Moravskoslezského kraje, jde tak o druhou známou hnízdní lokalitu tohoto vzácného druhu v rámci ČR.

Co se týká naší další zásadní aktivity, ekologické výchovy a osvěty, tak v roce 2018 prošlo našim návštěvnickým střediskem – Domem přírody Poodří celkem 14 099 návštěvníků. Oproti roku 2017, kdy to bylo 12364 osob, je to nárůst o 14 procent a to nás samozřejmě těší. Věříme, že zanecháváme pozitivní stopy v myslích návštěvníků, co se týká ochrany přírody a krajiny. Z tohoto celkového počtu bylo 1851 dětí mateřských škol a 5137 žáků a studentů ZŠ, SŠ a VŠ a dalších organizovaných skupin. Individuálních návštěvníků bylo 6 689. Speciální prohlídky (pro účastníky odborných porad a schůzek, pro občany, kteří dopravili do ZS handicapovaného živočicha, apod.) absolvovalo 422 osob. Realizovali jsme 2 přednášky pro pedagogy Ostravských škol v rámci projektu „Akademie souvislostí“.
V tomto roce chystáme další zatraktivnění expoziční části a věříme, že nám zachovají přízeň jak naši návštěvníci, tak také dárci, velmi si jich vážíme a děkujeme jim, za jejichž finanční pomoc, bez níž bychom nemohli udržet provoz, údržbu ani další rozvoj našeho zařízení.