Tisková zpráva – 35 let stanice

Symbolicky, na 28. října 2018 připadá 35. výročí otevření záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Stanice byla slavnostně uvedena do provozu v tento významný sváteční den roku 1983. Tehdy šlo o 15 chovatelských zařízení a o skromné zázemí. Stanice byla vybudována v tzv. akci Z, tedy s velikým přispěním dobrovolné práce zanícených brigádníků. Za její výstavbou stojí Okresní vlastivědné muzeum v Novém Jičíně a především jeho tehdejší oddělení státní ochrany přírody a památkové péče, vedené panem ing. Ivo Otáhalem. Po sametové revoluci v roce 1989 se organizačně stanice přesunula pod referát životního prostředí Okresního národního výboru v Novém Jičíně. Od 1. ledna 1992 stanici vlastní a provozuje Český svaz ochránců přírody, základní organizace Nový Jičín se sídlem v Bartošovicích, tedy bezmála 27 let. Je potřeba připomenout, že šlo o vůbec první zařízení tohoto charakteru ve střední Evropě a že pracovníci této stanice výrazně metodicky přispěli k vybudování stávající Národní sítě záchranných stanic v ČR.
V prvních letech byly ročně přijímány do stanice „pouze“ desítky zraněných, či jinak handicapovaných zvířat, převážně dravci a sovy, v období 80. let minulého století bezesporu nejohroženější skupina volně žijících ptáků. Více jak sto pacientů jsme přijali až v roce 1986 a v posledních letech je to ročně již více než 1700 exemplářů. Celkem prošlo stanicí přes 27 000 zvířat, zastoupeno bylo 272 druhů. Z toho bylo 26 650 jedinců 230 druhů volně žijících živočichů. Zhruba 55% těchto našich chovanců bylo vráceno zpět do volné přírody, část trvale handicapovaných zvířat zůstává k expozičním účelům nebo jsou využívána jako adoptivní rodiče.
Jde o veliký kus práce, trpělivé, mnohdy marné, ubíjející a vyčerpávající, nicméně faktické výsledky a každý navrácený živočich zpět do volné přírody je odměnou a potěší. Naše záchranná stanice, ani ty ostatní nejsou jistě to zásadní z hlediska ochrany přírody pro udržení biologické rozmanitosti, pouze k ní pozitivně přispívají. Bezesporu nejdůležitější z tohoto pohledu zůstává ochrana biotopů a krajiny jako takové, tedy zachování a zlepšení životního prostředí volně žijícím živočichům a planě rostoucím druhům rostlin.
Druhým posláním našeho zařízení je environmentální výchova a osvěta. Postupem let jsme se dopracovali i v této oblasti na velmi slušnou úroveň a patříme v Moravskoslezské kraji mezi ta největší návštěvnická střediska věnující se problematice ochrany přírody a životního prostředí. Naše návštěvnické středisko „Dům přírody Poodří“ ročně navštíví okolo 12 tisíc návštěvníků, především jde o žáky a studenty všech stupňů škol. Dnes můžeme konstatovat, že naše environmentální aktivity jsou rovny naší práci při záchraně volně žijících zvířat.
V přehledu našeho 35. letého ochranářského snažení pak nesmí chybět naše aktivity při záchraně vybraných druhů živočichů. Řadu let jsme se věnovali koroptvi polní, sokolu stěhovavému, či rarohu velkému. V posledních desetiletích je to především sýček obecný, sova pálená a daleko největší pozornost a obrovské množství času jsme věnovali projektu „Návrat orla skalního do ČR“. Projektu, který je úspěšný, ale dosáhli bychom mnohem lepších výsledků, kdyby nebylo zcela zásadních negativních lidských vlivů (úmyslné zástřely, otravy, či nebezpečné sloupy el. vedení).
V pátek 26.10.2018 jsme si v odpoledních hodinách 35. výročí otevření záchranné stanice v Bartošovicích připomněli a střídmě oslavili s nejbližšími spolupracovníky, přáteli. U této příležitosti, ale také v návaznosti na 100. výročí vzniku samostatného československého státu, jsme v areálu stanice vysadili tři stromy a symbolicky vypustili dva naše vyléčené pacienty, krahujce obecného a káni lesní.
Děkujeme všem, kteří se na práci záchranné stanice nějakým způsobem podílí, či v minulosti podíleli, děkujeme všem spolupracovníkům, spřáteleným organizacím a institucím. Děkujeme za finanční podporu všem dárcům, Moravskoslezskému a Zlínskému kraji, všem městům a obcím v naší územní působnosti. Hodláme v naší práci samozřejmě dále pokračovat a pevně věříme, že nám, i nadále, zachováte přízeň.