Zabezpečení úniku vody z rybníčku – tisková zpráva

Na podzim 2022 jsme zahájili projekt týkající se rozsáhlé opravy rybníčku v expoziční části. Rybník o velikosti cca 100 m2, napájený jednak srážkovou
vodou z okolních objektů, jednak pramenem ve svahu nad rybníkem v posledních letech viditelně ztrácel vodu. Důvodem byla netěsnost hrází (1 delší
a 1 kratší strana rybníčku). Jak se dodatečně, až při vlastní opravě ukázalo, velkým problém bylo vypouštěcí zařízení, tzv. požerák. Jeho základová deska
se na nestabilním podloží propadla (podloží je tvořeno tekutými písky), což způsobilo poškození kameninové odtokové roury. Pod základovou deskou
voda tak protékala a unikala prasklinou v rouře. To je problém o kterém jsme při zahájení oprav nevěděli a tento stav nám nesmírně zkomplikoval
opravu. Rybník je využíván pro zvířata umístěna v „safari“ výběhu (čápi, volavky, jeřábi, racci, srny,…). Nízký stav vody vedl k výraznému zhoršení
kvality zadržované vody a to samozřejmě negativně ovlivňovalo předmětný vodní ekosystém (dochází k předčasnému zahnívání vody, není možný chov
drobných „plevelných“ ryb, které současně slouží jako potrava pro rybožravé ptáky) a tím i využití tohoto výběhu pro zvířata. Ta situace samozřejmě
vedla k dalšímu zhoršování kvality vody, obzvláště v letním období. Cílem našeho projektu byla oprava/utěsnění svahů a zajištění cirkulace a přírodní
filtrace vody v rybníčku a tím také zajištění vyšší hladiny vody. Důležitou součástí projektu bylo také odbahnění rybníčku. Všechna tato opatření měla
za cíl zlepšit ekologickou stabilitu tohoto vodního biotopu.
Před koncem roku jsme realizovali odčerpání vody, velmi komplikované a fyzicky náročně odbahnění rybníku a rozebrání poškozeného zpevnění hráze.
Další plánované práce byly prováděny v letošním roce, postup prací v jarním období poměrně hodně komplikovalo počasí a hnízdění handicapovaných
čápů bílých na břehu rybníčka.
Šlo o realizaci následujících prací:
– Bylo provedeno vybudování nového zpevnění břehu pomocí betonu a kůlů a desek z recyklovaného plastu;
– Následně bylo provedeno neplánované, mimo rozpočet, zaizolování dna rybníku bentonitem, tedy speciálním jílem;
– V rámci této rekonstrukce hráze byla také řešena cirkulace a filtrace pomoci čerpadel napájených solárními panely. Na delší rekonstruované
hrázi byl vybudován žlab široký cca 100 cm. V něm byly vysázeny ve štěrkovém loži vhodné vodní a bahenní rostliny, které budou plnit funkci
kořenové čistírny vody.  Tato kořenová čistírna je zabezpečena oplůtkem z recyklovaného plastu a to z důvodu, aby nedocházelo k okusu
pěstovaných rostlin chovanou srnčí zvěří.
– Zásobování vodou této „čistírny“ zajišťují 2 čerpadla napájené solárním panelem a přepad vody je veden zpět do rybníka.
– Součástí řešení byla také oprava požeráku zajišťující řízený odtok vody, tato oprava se však velmi výrazně zkomplikovala a to z důvodu, který je
uveden v úvodu této zprávy;
– Tato oprava byla vyřešena vybudováním izolačního bednění okolo požeráku, opět s použitím recyklovaného plastu a jezírkové folie. Tím byl
znemožněn odtok vody pod základovou desku odtokového zařízení.
Druhým řešením, od kterého jsme ustoupili, bylo odstranění stávajícího zařízení a vybudování zcela nového odtokového zařízení, tato varianta by
si však vyžádala mnohem větší finanční náklady a časový odklad zprovoznění rybníčku.
Celý projekt byl tedy dokončen, i když s neustálými zádrhely a překvapeními, včetně vlivu počasí. Celkové náklady projektu překročily plánovaných 260 tis.
o více než 80 tis. Kč. Realizace by vůbec nebyla možná bez finanční podpory Nadačního fondu Plzeňského prazdroje (v rámci programu Radegast lidem
2022) a statutárního města Ostravy. Moc oběma donátorům děkujeme!