Návrat orla skalního do ČR

V pondělí 10.srpna 2009 byli po 11.oo hodině do volné přírody vypuštěni další dva orli skalní v rámci realizace projektu „Návrat orla skalního (Aquila chrysaetos ) do ČR“..

Samice nesoucí jméno Lia, tak jako samec Miko se narodili na Slovensku a byli odebráni z hnízd ve stáří několika dnů. Obě mláďata byla v hnízdech ta mladší a slabší a tak by v rámci přirozeného kainismu zahynula ( jde o vrozené chování kdy starší, silnější sourozenec mladší mládě zraní a vytlačí na okraj hnízda kde následně zahyne, u karpatské populace orlů skalních se tak děje v 99% hnízdění).

Orlice Lia ( nese jméno po vnučce spoluautora projektu Ing.Otakara Závalského) je zatím nejmohutnější samice, která bude v rámci tohoto projektu vypuštěna, 7.8.09, v den kdy jsme jim upevňovali kombinovanou satelitní a radiovou vysílačku vážila 4.61 kg. Její odchov probíhal od odebrání z hnízda u orlí samice Diny a tak byla péče o toto mládě zcela přirozená, jen se zcela minimálním kontaktem s člověkem. Orlice Dina je do projektu zapojena od roku 2006, jde o 35 letou samici, která byla v roce 1977 postřelena na Kroměřížsku a od té doby je v lidské péči a dlouhá léta plní nenahraditelnou funkci adoptivní matky.

Orel Miko ( nese na přání slovenských kolegů jméno po současném ministru životního prostředí Doc.RNDr. Ladislavu Mikovi PhD., ten se v dobách svého působení na České inspekci životního prostředí aktivně zapojil do ochrany orlů skalních na Slovensku ). Tento samec je naopak ze všech doposud vypuštěných samců nejlehčí, váží 2.96 kg ( samice u orlů, resp. u všech dravců obecně jsou cca o 1/3 těžší ) a také on má nainstalovanou kombinovanou satelitní a radiovou vysílačku. Jeho odchov probíhal také pod trvale handicapovanou orlí samicí, která je v péči Záchranné a rehabilitační stanice v Zázrivé na Slovensku.

Obě letošní mláďata do volnosti vyprovodí orlice Hanka, tato byla v rámci projektu vypuštěna v srpnu 2007. Má poněkud pohnutý osud, záhy po vypuštění se dostala do zajetí, pak musela být další 4 měsíce v rehabilitaci a opětovně byla vypuštěna 21.3.2008. Téměř rok jsme o ní nevěděli, jen velmi sporadicky jsme zachytili signál z její vysílačky. Přesně rok po druhém vypuštění byla nalezena na Slovensku, nedaleko obce Rajec zraněná, popálená elektrickým proudem. Byla ve výborné kondici a tak se stal malý zázrak, včas nasazená intenzivní léčba a následná rehabilitace byla úspěšná. Hanka tak již bude potřetí vypuštěna do volnosti.

Historie projektu:
Projekt byl připravován bezmála10 let, jeho hlavním smyslem a cílem je po více jak 100 letech založit novou hnízdní populaci orlů skalních v ČR, která zde byla člověkem vyhubena. Dalším neméně významným posláním projektu je také obecné informování veřejnosti o nutnosti ochrany přírody a všeho živého v ní, a naše snaha o přesvědčení rozhodující části populace, že divoká příroda má místo i v srdci Evropy.

S vypouštěním orlů skalních bylo započato v roce 2006, tehdy 2.8. byla vypuštěna 4 mláďata, samice Anča ( v listopadu 2006 postřelená,ale po vyléčení a přepeření opětovně v květnu 2007 vypuštěná ), Babka, Cecilka a David (dnes již tedy 3letí orli, signály z jejich vysílaček byly zachyceny naposledy v 32. týdnu, to je obrovský úspěch !). V roce 2007 byly vypuštěny tři samice, Gabča, Filoména a již zmiňovaná Hanka. V roce 2008 byli vypuštěny dvě samice Isabela a Kika a „pánové“ Charlie a Jakub ( ten měl doposud jako jediný připevněnou kombinovanou satelitní a radiovou vysílačku a tak jeho pohyb- disperze je velmi podrobně sledován ). Současně s nimi byl vypuštěn i roční samec Evžen, šlo o jedince, který po pádu z hnízda při vichřici utrpěl několikačetné zlomeniny na obou křídlech. Léčení a rehabilitace probíhala tedy rok. Tento orel byl po cca 14 dnech nalezen uhynulý, přesná příčina úhynu nebyla stanovená, je však velmi pravděpodobné, že uhynul po uštknutí zmijí obecnou.

Ve volnosti tak je 10 orlů skalních a k těm opětovně přibude Hanka a přidají se Lia a Miko.

Co dál:
Projekt předpokládá celkem vypuštění 20-25 orlů skalních, jejich vypouštění by mělo probíhat minimálně do roku 2011. Orli jsou pohlavně dospělí v 5 – 6 letech, příštím roce již však můžeme očekávat první pokusy o zahnízdění a to je samozřejmě spojeno s ještě intenzivnějším monitoringem vypuštěných orlů skalních, ale také s realizací praktických ochranářských opatření, jako je např. instalace umělých hnízdních podložek do vhodných lesních porostů. Od září se také rozbíhá ekovýchovná kampaň na školách, která bude zaměřena nejen na informování o vlastním projektu, ale také na ochranu Beskyd a ochranu přírody obecně. Z projektu vyplývá celá řada dalších ochranářských i ekovýchovných aktivit.

Partneři a donátoři projektu:
Projekt je dílem několika partnerů projektu, hlavním nositelem projektu je ZO ČSOP Nový Jičín, odborně a finančně se na projektu významně podílí ZOO Ostrava, realizace projektu by nebyla možná bez podpory AOPK – Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Lesů ČR s.p., Lesní správy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Projekt by nešlo uskutečnit bez pochopení a velmi úzké participace Štátné ochrany prirody SR, především ze strany těch kolegů a kamarádů, kteří na ochraně orla skalního na Slovensku již drahně let intenzivně a úspěšně pracují. Mediálním partnerem je on line deník Aktuálně.cz . Na projektu spolupracuje řada významných externích spolupracovníků.

Jde o jeden z nejvýznamnějších projektů druhové ochrany v ČR, který se samozřejmě neobejde bez významných finančních prostředků.

Generálním partnerem projektu je Mattoni.

Na léta 2009 až 2011 je projekt také podpořen z evropského fondu regionálného rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika.

Příjezd hostů a zástupců médii

Výstup k vypouštěcí voliéře

Poslední chvíle před vypuštěním – Petr Orel informuje o průběhu projektu

Vystoupení náměstka ministra životního prostředí pana Františeka Pelce.

Petr Orel – manažer projektu a vedoucí ZS v Bartošovicích.

Ředitel Správy CHKO Kysuce Ing.Ján Korňan.

Ornitolog Otakar Závalský

Vystoupení zástupce generálního partnera projektu – vedoucího marketingu Karlovarských minerálních vod, a.s. pana Eduarda Valenta.

Lubomír Peške odborný garant projektu v oblasti telemetrie

Metod Macek

Otvírání voliéry

Enrico Gombala – NATURA TV

Text: Petr Orel

Foto: Jan Kašinský, Marcela Orlová, Miroslav Bitter

Video: Enrico Gombala – NATURA TV, TVportaly.cz, Aktuálně.cz