Jak dopadl monitoring?

Monitoring sýčka obecného zahrnoval dle projektového záměru území o rozloze 6.294 km2, prakticky však probíhal na
větším území, protože byly prověřovány podněty také mimo toto území. Na monitoringu sýčka obecného se podílely 

čtyři pracovní skupiny, které jsme si pracovně nazvali Ostravská, Novojičínská, Valašská a Zlínská.

Ostravská řešila území těchto obcí s rozšířenou působností: Frýdek-Místek, Český Těšín, Karviná, Havířov, Opava, Orlová,
Ostrava, Bohumín, Třinec, Hlučín, Kravaře a Krnov. Novojičínská území Nového Jičína, Kopřivnice, Frenštátu pod Radhoštěm
a Bílovce. Valašská pak Valašské Meziříčí, Bystřici pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm, Hranice a Lipník nad Bečvou.
Zlínská skupina monitorovala Zlín, Holešov, Otrokovice, Kroměříž, Luhačovice, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Vizovice.
Mimo tato území byly prověřovány ještě další lokality na Kroměřížsku, Olomoucku a Přerovsku. Šlo o hlášení, podněty,
které se k nám dostaly od občanů, na základě naší výzvy, která byla zveřejněna na webové stránce projektu a na základě
distribuce letáků do všech obcí v řešeném území. Od veřejnosti se sešlo na 100 podnětů, většinu jsme se znalostí terénu
mohli vyloučit hned, ostatní byly pracovními skupinami prověřovány. Ani jeden z těchto podnětů nebyl, co se týká
výskytu sýčků pozitivní, vždy šlo o jiné druhy sov. Nejčastěji to byl puštík obecný, kalous ušatý, v jednom případě šlo
pravděpodobně o výskyt sýce rousného, v dalších dvou případech o sovu pálenou. Obecně je možné konstatovat, že
běžná veřejnost nemá v sovách ani základní orientaci. Nicméně bezesporu kladně lze hodnotit už jenom projevený zájem
a ten byl mnohem větší, než jsme naopak očekávali.

Metodika monitoringu spočívala v kombinaci tří metod. Šlo o pořizování zvukových záznamů na vybraných lokalitách
a jejich následnou počítačovou analýzu. Dále šlo o provokace pomocí hlasových nahrávek teritoriálních hlasů samců
sýčků. V neposlední řadě byly využity fotopasti s následným vyhodnocením pořízených záběrů. Fotopasti byly používány
pouze v těch případech, kdy byl výskyt sýčka na dané lokalitě potvrzen. Lokality s potvrzeným výskytem sýčka byly
navštěvovány opakovaně, tak jako ty, kde byl velký předpoklad jeho možného teritoria.

Celkem se jednalo o 631 monitorovaných lokalit dle metodiky. Ostravská skupina monitorovala 256 lokalit
(z toho 99 hlasovými provokacemi), Novojičínská 136, Valašská 80 a Zlínská 159. Pozitivní výskyt byl
prokazatelně zaznamenán na 15-ti lokalitách. V případě Ostravské skupiny byl výskyt potvrzen na 2 místech
(k.ú. Velká Polom, k.ú. Píšť), Novojičínská skupina zaznamenala prokazatelný výskyt sýčka na 7 lokalitách
(k.ú. Bartošovice – 4 lokality, Hukovice, k.ú. Sedlnice – 2 lokality), Valašská na jedné lokalitě (k.ú. Kelč)
a Zlínská na 5-ti místech (k.ú. Kojetín, Ludslavice, Buňov, Holešov a Nivnice). Co se týká typu sídel, jde
převážně o návesní lánové vesnice s rozptýlenější zástavbou. V jednom případě jde o zemědělskou farmu
na samotě (Buňov). V případě města Kelč jde o okrajovou část – areál zemědělského družstva. Ve všech
případech je k dispozici sýčkům dostatek pravidelně udržovaných travních porostů (zahrady, louky, pastviny)
s relativním dostatkem trofické základny.

Výsledky velmi podrobného monitoringu v zájmovém území mírně překročily očekávaný předpoklad. Hnízdění sýčka
obecného bylo prokázáno pouze na jedné lokalitě a to na k.ú. Bartošovic, kde byla vyvedena úspěšně 3 mláďata. Je možné
konstatovat, že se určitá zbytková populace sýčka obecného na daném území vyskytuje. Podle našeho odhadu se nám
podařilo zmapovat okolo 90% skutečné populace. Co se týká Novojičínska, pak se jedná o populaci sýčků rekrutujících
se primárně z výsadků mláďat odchovaných v záchranné stanici Bartošovice, resp. Zoo Ostrava.

Petr Orel
Foto: Jan Kašinský a archiv ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice

What about Little Owl Monitoring?

In accordance with the project, Little Owl Monitoring was carried out on an area of 6.294 km2. Practically, it took place
on a larger territory because the initiatives were also reviewed outside this area. Four working groups participated
in the Little Owl Monitoring. From the public we have collected 100 initiatives. With the knowledge of the terrain,
we could eliminate most of them, others were examined by the working groups. Concerning the occurrence of Little Owl,
neither of these initiatives was positive. It was always about other kinds of owls.

There was a total of 631 monitored localities according to the methodology. Ostrava group had 256 monitored
localities, Nový Jičín group 136, Wallachian group 80 and Zlín group 159 localities. A positive occurrence was
proven to be recorded on 12 sites. In the case of the Ostrava group the occurrence of Little Owl was confirmed
at 2 sites, Nový Jičín group recorded a demonstrable occurrence of Little Owl at 4 sites, Wallachian group at one
site and Zlín group at 5 sites.

The results of the very detailed monitoring in the area slightly exceeded the expected assumption. Nesting of Little
Owl was proven in an only place in the cadastral area Bartošovice, where there were successfully brought up 3 chicks.
It can be said that a certain residual population of Little Owl occurs in the territory. According to our estimation,
we managed to map out around 90% of the current population. Concerning Nový Jičín area this is the population
of Little Owl recruited primarily of the chicks bred in the Rescue station Bartošovice or at the Ostrava Zoo.

Petr Orel
Photo: Jan Kašinský and archive ZO ČSOP Nový Jičín-Bartošovice