Projekt „Přírodní areál Koryta“ – Tisková zpráva

Naše organizace se zabývá ochranou a podporou biodiverzity nejen z hlediska provozování záchranné stanice či realizací projektů na podporu ohrožených druhů živočichů, ale také systematickou péčí o pozemky, které máme v majetku nebo dlouholetém pronájmu. K tomu účelu jsme ustanovili pozemkový spolek Koryta, staráme se tak o téměř 10 ha převážně zemědělských pozemků. Tyto pozemky obhospodařujeme formou extenzivního zemědělského hospodaření, přičemž prioritou je právě podpora biologické rozmanitosti, především pak hmyzu, obojživelníků, pěvců či planě rostoucích rostlin.  Na pozemcích zahrnutých do pozemkového spolku máme nově založený hrušňový sad s využitím původních odrůd, k vypásaní ploch využíváme ovečky plemena Valaška a v části je pak praktikován pastevní chov 3 koní. V areálu je vybudována řada prvků na podporu biodiverzity, jako jsou tůně, kamenné zídky, hmyzí hotely či líhniště pro plazy, ale také provizorní zimoviště pro netopýry. Tyto aktivity již přinesly své ovoce, markantně je to již poznat s nárůstem populace různých druhů okřídleného hmyzu, např. vážek nebo u žab. Současně využíváme předmětný areál k praktické ukázce v rámci prezentaci ekovýchovných programů zaměřených na udržitelné hospodaření v zemědělské krajině. „Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.“, přičemž získané finanční prostředky byly využity na nákup malotraktoru včetně příslušenství.