Tisková zpráva

Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje, mohl být realizován projekt „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“. Realizace probíhala v období 9/23 – 3/24. V rámci tohoto projektu byla provedeny nutné  výměny uhnilých trámů a dalších dřevěných částí ve voliérách v expoziční části.
Dále byly pořízeny nové interaktivní prvky, které jsou zaměřeny na vodu, což je momentálně hodně aktuální problém z hlediska zadržování vody v krajině. Jeden z prvků demonstruje formou modelu na stojanu, srovnání rovného řízeného toku s tokem v meandrech. A to jednoduchou demonstrací pomocí kuliček v modelech takovýchto druhů toků. Druhý model slouží pro simulaci odtoku srážkové vody z krajiny. Prvek je tvořen stolem s třemi samostatnými (částečně vyklopnými) plochami vyplněnými třemi různými typy materiálu k simulování odtoku vody. Simulace 3 druhů povrchů: parkoviště a pod.), narušená půda bez vegetace a půda s vegetací. Na uvedené plochy se nalije voda a po nějaké době se tyto plochy mírně nakloní. Odtékající voda se zachycuje do jednotlivých odměrných nádob. Cílem tohoto prvku je názorné předvedení rychlosti vsakování a odtoku vody na rozdílných typech povrchu. Celá prezentace je vždy doprovázena komentářem lektora.
Také byl zakoupen kompostér, který je instalován v okrajové části venkovní expozice tak, aby k němu měli návštěvníci přístup. V zázemí DPP byly nainstalovány uzamykatelné skřínky v počtu 17 ks pro možnost bezpečného uschování osobních věcí návštěvníků (batohy a pod.).
V neposlední řadě byl zajištěn, díky tomuto projektu, dotisk brožurky „Co dělat když,…“ a to v nákladu 10000 ks. Tyto brožurky jsou rozdávány do škol i široké veřejnosti. Díky těmto brožurkám se lidé dovědí jak reagovat při nálezu nějakého handicapovaného zvířete. Díky podpoře MSK jsme tak mohli významně doplnit a vylepšit vybavení a služby návštěvnického střediska Dům přírody Poodří. Moc děkujeme!